ישראל סקס - נערות ליווי , דירות דיסקרטיות

תקנון האתר

תקנון זה הוא חוזה מחייב בין מפעיל האתר לגולשים באתר.

תנאי לגלישה באתר הוא היות הגולש בגיר בן 18 שנים. אם אינך בגיר, אתה נדרש שלא לגלוש באתר ולעזוב באופן מיידי את האתר. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן לכל תוכן, ו/או התקשרות, ו/או שימוש, ו/ או גישה לאתר על ידי כלל הגולשים, ללא תלות בגילם, או מינם.

התקנון מחייב את הגולשים באתר בכל גלישה באתר (להלן: "הגולש"), ללא חשיבות האם הגולש מעיין באתר באמצעות מחשב נייח, נייד, טלפון חכם, טאבלט, ו/או כל אמצעי מכאני, ו/או אופטי אחר מכל סוג שהוא.

גולש שאינו מסכים להוראות התקנון, מתבקש שלא להמשיך לגלוש באתר. גלישה באתר, מהווה הסכמה מפורשת מצד הגולש לכל הוראות התקנון ולקיומן באופן מלא.
אחריות מפעילי האתר מוגבלת כמפורט בתקנון זה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לפעולות בין גולשים באתר לבין צדדים שלישיים כלשהם, לרבות נותני השירותים המפרסמים ותוכן הפרסומים באתר.

אתר זה מהווה קניון וירטואלי, במסגרתו נותני שירותים שונים מפרסמים את שירותיהם. האחריות הבלעדית לתוכן הפרסומים, לרבות לנכונותם, ו/או לדיוקם, ו/או לרמת השירותים, ו/או לתמונות המפורסמות באתר ע"י נותני השירותים מוטלת על נותני השירותים בלבד!!! למען הסר ספק, למפעילי האתר אין כל אחריות מכל סוג שהוא לתוכן הפרסומים, לרבות לנכונותם, ו/או לדיוקם, ו/או לרמת השירותים, ו/או לתמונות המפורסמות באתר והם לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים, ו/או עקיפים, ו/או להוצאות ישירות, ו/או עקיפות (לרבות שכ"ט עורכי דין) שייגרמו לגולשים באתר, בשל רכישת שירותים ממפרסמים באתר, או כל מו"מ ושיחות, או התכתבויות עם מפרסמים באתר.

אתר זה אינו מהווה אתר פרסומי לשירותי מין, מפעילי האתר יסירו באופן מיידי כל פרסום באתר, ככל ויתברר להם, שמדובר בפרסום לשירותי מין האסורים לפי החוק. יודגש שלפי סעיף 205ג (א) לחוק העונשין- חל איסור על פרסום שירותים של העוסקים בזנות. מפעילי האתר פועלים בהתאם לחוק זה ויסירו כל פרסום שיתגלה שהוא מהווה הפרה של חוק זה.

ניתן לדווח על כל הטעיה, ו/או אי דיוקים בתוכן הפרסומים המפורסם ע"י נותני השירותים באתר, ו/או על פרסום לשירותי מין המנוגד לחוק, מפעילי האתר יבדקו את הפניה וככל והיא תימצא נכונה, מפעילי האתר יפעלו להסרת הפרסומים מהאתר באופן מיידי.

מפעילי האתר, לא יכולים לדעת מהם מניעי הגולשים באתר. למפעילי האתר אין כל אחריות לזהות את הגולשים באתר, ו/או כל אחריות למניעיהם לגלישה באתר. לגולש באתר לא תהיה כל טענה, ו/או דרישה מכל סוג שהוא נגד מפעילי האתר בנושא זה.

מפעילי האתר אינם מכירים באופן אישי את המפרסמים.

הגולשים באתר מצהירים בזאת מפורשות שבגלישתם באתר, הם מסכימים שלא תהיה להם כל טענה, ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי מפעילי האתר וכי למפעילי האתר לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא והם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק בין אם ישיר ובין אם עקיף וכן לא יישאו באחריות בכל הוצאה בין אם ישירה ובין אם עקיפה, לרבות שכ"ט בין היתר במקרים בהם: גולש לא יהיה שבע רצון מהשירות שסופק לו ע"י נותני שירותים המפרסמים באתר, פעילות לא חוקית מכל סוג שהוא שתתבצע ע"י הגולשים באתר במהלך קבלת שירות מנותני שירותים המפרסמים באתר, הוצאות משפטיות מכל סוג שהוא שיידרשו לשלם גולשים באתר, בשל צריכת שירותים ע"י מי מנותני השירותים המפרסמים באתר, הוצאות רפואיות מכל סוג שהוא של גולשים באתר, תשלום, ו/או כל תמורה אחרת, ו/או מתנה ככל ויוצעו ע"י גולש באתר למי מנותני השירותים המפרסם באתר, אמיתות תמונות נותני השירותים באתר, ו/או אמיתות תוכן השירותים המוצעים ע"י מי מנותני השירותים באתר, ו/או לתלונות גולשים שצרכו שירותים המפורסמים באתר באשר לרמת ניקיון המקומות בהם מסופקים השירותים, ו/או אדיבות נותני השירותים, ו/או זמן השירות, ו/או טענה למחלות מכל סוג שהוא שנגרמו בשל אספקת השירותים, ו/או טענה לעגמת נפש בשל אספקת השירותים המפורסמים באתר, ו/או טענה לאי קבלת תמורה הולמת עבור הכסף ששילם גולש לנותן השירותים, ו/או הפרעה למתן השירות ע"י כל צד ג' שהוא בין אם פרטי ובין אם תאגיד, ו/או רשות ממשלתית, ו/או כל נזק נטען אחר בין אם ישיר ובין אם עקיף, שייטען שנגרם לגולש, בשל צריכת שירותים שפורסמו באתר.

חל איסור על הפרת זכויות קניין רוחני של מפעילי האתר, ו/או של כל צד ג' שהוא.

למפעילי האתר לא תהיה כל אחריות בנסיבות של התנהגות לא ראויה ושימוש לרעה של גולשים באתר. מפעילי האתר יפעלו ככל יכולתם למנוע התנהגות זו.
חל איסור על גולשים לבצע את הפעולות הבאות, יודגש שרשימה זו אינה רשימה סגורה ותיתכנה פעולות נוספות שתהינה אסורות לביצוע ע"י גולשים באתר: התחזות לאדם או לישות כלשהם, מעקב אחר אדם, ו/או הטרדתו בכל צורה שהיא, עידוד מידע כוזב, ו/או מטעה, ו/ או מעודד פעילות, ו/ או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, ו/ או עידוד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית, ו/או שיש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה, הפרת חוק מכל סוג שהוא. בגין ביצוע כל פעולה מהפעולות המפורטות בסעיף זה, הגולש חשוף לתביעות משפטיות.

מפעילי האתר אינם אחראים ואינם נושאים בכל אחריות שהיא מכל סוג שהוא, לרבות לא בגין נזקים ישירם ועקיפים, ו/או הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש באתר במקרה בו גולשים אחרים באתר, לרבות גולשים לא מורשים ("האקרים") יפרסמו, ו/ או יעבירו חומר פוגע, ו/ או מגונה באתר ומפעילי האתר לא יישאו בכל אחריות לחשיפה של גולשים למידע זה.

מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא ולא יישאו בכל אחריות, לרבות לא בגין נזקים ישירים ועקיפים, ו/או הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש באתר בנסיבות בהן צד ג' כלשהוא, לרבות מי מנותני השירותים המפרסמים באתר, יעשה שימוש במידע באתר, ו/או בעצם צריכת השירותים המפורסמים באתר, בכדי לפגוע בגולש באתר.
מפעילי האתר אינם אחראים כלפי הגולשים לנזקים ישירים, ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו להם, בשל גלישה באתר, גם בנסיבות בהן מפעילי האתר, ו/ או שליחיהם, ו/ או נציגיהם ידעו, ו/ או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה.

מפעילי האתר רשאים לשנות את התקנון בכל עת, בהתאם להחלטתם הבלעדית והם יפרסמו כל שינוי באתר. לגולש לא תהיה כל טענה, מכל סוג שהוא נגד מפעילי האתר, בגין שינוי בתקנון ובתנאי שהשינוי פורסם באתר.

הגולש באתר מסכים מפורשות בגלישתו באתר שהרישומים המצויים אצל מפעילי האתר הם רשומה מוסדית כקבוע בפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, והם יהיו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.

מפעילי האתר רשאים לפעול לאכיפת הוראות התקנון ולפעול בנסיבות בהן יהיה להם חשש סביר להפרת התקנון ע"י גולש באתר, ו/או צד ג'.

חל איסור מוחלט על גולש באתר להעתיק את שם האתר, התכנים באתר , לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום, או כל שימוש באמצעי אחר בתכנים המופיעים באתר וכן חל איסור מוחלט על פגיעה מכל סוג שהוא בזכויות צדדים שלישיים, ו/או בזכויות גולשים אחר באתר. במקרה של הפרה כאמור, מפעילי האתר רשאים לנקוט בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותם נגד המפרים והגולש המפר את הזכויות הנ"ל, יישא בכל העלויות ובכל הנזקים בין הישירים ובין העקיפים שייגרמו בשל צעדים אלו, לרבות שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין. במקרה של הפרת זכויות כאמור לעיל, האחריות תחול באופן בלעדי ומלא על המפר.

מפעילי האתר רשאים למנוע מגולש לגלוש באתר, בנסיבות בהן הגולש הפר הוראות חוק, ו/או הפר תנאי מתנאי התקנון, ו/או הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים במפעילי האתר, ו/או בצדדים הקשורים למפעילי האתר, ו/או בפעילות התקינה של האתר, ו/או של צד ג'.

מפעילי האתר אינם מתחייבים שהגלישה באתר לא תופרע, ו/או תינתן כסדרה ללא הפסקות, ו/או תקלות, כולל תקלות חומרה, תוכנה, קווי תקשורת. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לתקלות, ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית, ו/או בקווי בזק, ו/או בתשתית הוט. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בין במישרין ובין בעקיפין לכל בעיה טכנית המונעת מהגולש לגלוש באתר, ו/או ליצור קשר עם מי מנותני השירותים המפרסם באתר.

הגולש מצהיר מפורשות שהוא מסכים לכך שהשירות באתר ניתן ללא כל מצג, ו/ או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS IS). הגולש באתר מצהיר מפורשות שלא תהיה לו כל טענה, ו/או תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
פרשנותו ואכיפת התקנון, ו/או כל סכסוך הקשור אליו ישירות, ו/או בעקיפין, יהיו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד, ויתבררו ככל שיהיה בכך צורך בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.